Zapraszamy

tel. 504 109 774

zarezerwuj dziś
Zapraszamy

Modrzewiowy Zajazd

Dom pochodzi z przełomu IX i XX wieku, wykonany w całości ze starodrzewu sosnowego wykończony drzewem modrzewiowym i dębowym.

zarezerwuj dziś
Zapraszamy

Karczma pod dębami

Wyjątkowy charakter XVIII – XIX wiecznej gospody spowoduje, że odnajdziesz spokój odpoczniesz od codziennego zgiełku.

zarezerwuj dziś
Odkryj

Nowe miejsce

Modrzewiowy Zajazd i Karczma pod dębami to idealne miejsce do odpoczynku blisko natury zdala od miast i betonu

zarezerwuj dziś
U nas

Odpoczniesz

Dom pochodzi z przełomu IX i XX wieku, wykonany w całości ze starodrzewu sosnowego wykończony drzewem modrzewiowym i dębowym.

zarezerwuj dziś
U nas

Zorganizujesz

Spotkania integracyjne dla firm.

zarezerwuj dziś
U nas

Zorganizujesz

Przyjęcia okolicznościowe.

zarezerwuj dziś
U nas

Zorganizujesz

Przyjęcia komunijne.

zarezerwuj dziś
U nas

Zorganizujesz

Zjazdy rodzinne. Obok „Zajazdu” altana drewniana z murowanym grillem i meblami ogrodowymi.

zarezerwuj dziś
Zapraszamy

tel. 504 109 774

zarezerwuj dziś
Zapraszamy

tel. 504 109 774

zarezerwuj dziś
Zapraszamy

tel. 504 109 774

zarezerwuj dziś
Zapraszamy

tel. 504 109 774

zarezerwuj dziś
Zapraszamy

tel. 504 109 774

zarezerwuj dziś
Zapraszamy

tel. 504 109 774

zarezerwuj dziś
Dwór Sosnowskich

Czego możemy się spodziewać odwiedzając tereny gminy Sosnowica.

Sosnowica jest częścią Pojezierza Łeczyńsko-Włodawskiego oraz bardzo często jest określana jako Polesie Lubelskie. Powiat parczewski składa się z 14 sołectw: Górki, Komarówka, Kropiwki, Lejno, Lipniak, Olchówka, Nowy Orzechów, Stary Orzechów, Pieszowola, Sosnowica, Sosnowica Dwór, Turno, Zienki i Zbójno. Gmina Sosnowica liczy 172,35 km i 2892 mieszkańców. Gmina Sosnowica jak też całe województwo lubelskie to głównie tereny turystyczne gdzie można zachwycić się przyrodą i krajobrazami jakie natura na oferuje. W gminie Sosnowica nieopodal Modrzewiowego Zajazdu w Kropiwkach znajduje się 7 jezior i aż 30 stawów zgrupowanych w trzech kompleksach: Libiszowskim, Sosnowickim i Pieszowolskim. Torfowiska i podmokłe łąki są miejscem bytowania wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Połowę obszaru gminy porastają lasy, które w północnej części tworzą rozległy i zwarty kompleks. Lasy Parczewskie są ważną ostoją fauny, zwłaszcza ptaków drapieżnych takich jak: orzeł bielik, puchacz i jastrząb, na swojej drodze można też spotkać łosia, jelenia i wilka.

Należy dodać że obszary chronione to ponad 68% powierzchni gminy. W 1990 r. z Parku Krajobrazowego Pojezierza Łęczyńskiego, utworzono Poleski Park Narodowy, który znajduje się w południowo-wschodniej części gminy. Najcenniejszym elementem parku są torfowiska, w których występuje wiele gatunków roślin borealnych będących reliktami epoki lodowcowej. Cały obszar gminy został włączony do utworzonego w 2002 r. Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie.

Utworzono ścisły rezerwat przyrody Torfowisko przy jeziorze Czarnym Sosnowickim. Florę rezerwatu stanowi 320 gatunków roślin naczyniowych takich jak. rosiczek, widlaczek torfowy i wywłócznik skrętoległy itp.

Charakterystyka Gminy Sosnowica

Pierwsze zapisy o wsi Sosnowica pochodzą z 1446 r. W XV i XVI w. pojawiają się pierwsze w zmianki o Sosnowskich i herbie Nałęcz, którzy byli Rusinami. Prawosławni mieszkańcy mieli swoją cerkiew i parafie już w XVI w. Kilka lat po zawarciu w 1596 r. unii brzeskiej, w Sosnowicy istniała drewniana cerkiew unicka. W XVII stuleciu wieś była kilkakrotnie niszczona podczas wojen kozackich i przemarszów różnych wojsk. W związku ze stratami poniesionymi przez parafię unicką, Katarzyna z Zamiechowskich Sosnowska ufundowała w 1678 r. drewnianą świątynię obrządku łacińskiego. W latach 1685-1815 Sosnowica posiadała prawa miejskie. Powstał wówczas czworoboczny rynek z ulicami wychodzącymi z jego naroży. Pod koniec XVIII w. obszary sosnowickie przeszły w ręce innych Sosnowskich. Dwór w Sosnowicy powstał prawdopodobnie w XVII w., a w 1723 r. został rozbudowany przez ojca Józefa Sosnowskiego. Ponownej rozbudowy drewniana rezydencja doczekała się w latach 1753-54. Wymurowano wówczas w narożach 4 alkierze z czterospadowymi gontowymi dachami i postawiono piętrowy skarbiec.

Tadeusz Kościuszko w Sosnowicy

W 1775 r., na zaproszenie hetmana litewskiego Józefa Sosnowskiego, przybył do Sosnowicy w charakterze nauczyciela kapitan Tadeusz Kościuszko. Tadeusz Kościuszko uczył hetmańskie córki rysunku, malarstwa, matematyki i historii powszechnej, zaprojektował także park dworski i altanę. Lekcje dawane Ludwice zaowocowały wielką wzajemną miłością nauczyciela i uczennicy. W obliczu kategorycznego sprzeciwu hetmana wobec planów zawarcia małżeństwa, Tadeusz z Ludwiką podjęli niefortunną próbę ucieczki zagranicę. Kochankowie zostali dogonieni i rozdzieleni przez konny pościg hetmański, a stawiający opór Kościuszko, raniony, schronił się w pobliskiej wiosce. Zagrożony zemstą ojca Ludwiki, Kościuszko emigrował do Ameryki, a jego ukochana, bez własnej woli została poślubiona księciu Lubomirskiemu.

Historia ziem Sosnowskich

Po śmierci hetmana Józefa Sosnowskiego w 1783 r. dwór przeszedł w ręce jego bratanka Piotra. W 1790 r. wdowa po hetmanie Tekla Sosnowska ufundowała nową murowaną świątynię. Podczas powstania kościuszkowskiego w 1794 r. Sosnowicę zajmowały wojska rosyjskie, a potem austriackie. Po bitwie pod Maciejowicami Kościuszko, jako jeniec, przebywał prawdopodobnie w istniejącej dzisiaj oficynie dworskiej. W 1808 r. w Sosnowicy mieszkało 196 osób w 41 domach. Dwa lata później Sosnowica znalazła się w granicach Księstwa Warszawskiego. W wyniku wojennej pożogi liczba jej mieszkańców w 1818 r. spadła do zaledwie 76, czego następstwem była utrata praw miejskich. Później Sosnowica zaczęła się wolno rozwijać i w 1827 r. liczyła 205 mieszkańców i 36 domów.

Co wiemy o wsi Kropiwki – rys historyczny

W drugiej połowie XVII w. Oktawian Sosnowicki dzierżawił we wsi 12 włók ziemi. Do 1795 r. Kropiwki znajdowały się w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Do końca II wojny światowej wieś była zamieszkana przez ludność ukraińską. W 1944 r. wieś stała się główną bazą Brygady Partyzanckiej im. Wandy Wasilewskiej. 7 maja 1944 r. grupa 3 batalionu 25 pułku policji SS stoczyła bój z partyzantami sowieckimi. Podczas antypartyzanckiej akcji „burza majowa” wieś została zbombardowana przez samoloty niemieckie.

kontakt galeria aktualności turystyczne atrakcje